خبر سوم

1399/04/12 در ساعت 14:03:00

مصاحبه دکتر آل قیس با روزنامه ایران

خبر سوم

دکتر فـــرح آل قیس، عضـــو جامعه بی نالمللـــی جراحـــان کاشـــت مـــو در گف ت وگو بـــا «ایران» توضیـــح م یدهد:  وقتـــی قـــرار اســـت پیوند عضو ً«اصـــوا

صورت گیـــرد، برای شـــخص گیرنده از سرکوبگرهای ایمنی اســـتفاده م یشود. یعنی ایمنی بدن باید به حداقل ممکن برسد تا بدن گیرنده، عضو جدید را قبول کند. در مواردی مثل عمل پیوند اعضای حیاتی نظیر کلیه و کبد، چار های جز این کار نیســـت و بالطبع ممکن است بیمار بـــا مخاطرات و مشـــکاتی هـــم روب هرو شـــود. این موضوع نیاز به مراقب تهای زیادی دارد. اما پیوند مو، عملی ضروری نیســـت و از نظر پزشـــکی هیچ توجیهی وجود ندارد که ایمنی بـــدن گیرنده را تا این حـــد پایین بیاوریم. گذشـــته از این،  در هیچ کجـــای دنیا هم از چنین ًاصوا روشی اســـتفاده نم یشود. حتی در خود امریـــکا که جامعـــه بی نالمللی جراحی کاشـــت مو در این کشـــور اســـت، چنین  

دســـتاوردی وجـــود نـــدارد و بـــه لحاظ  رد شده است. متقاضیانی ًپزشکی کاما هستند که ممکن است بانک موی بسیار ضعیفی داشـــته باشـــند کـــه در نهایت، نتـــوان با کاشـــت مو بـــه نتیجـــه دلخواه رسید. به این افراد در نهایت رو شهای دیگـــری مثـــل اســـتفاده از کاه گیـــس توصیه م یشـــود اما اینکـــه زیر بار چنین عمل غیرحرف های بروند، به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست.» یـــک مســـأله دیگـــر هـــم در مـــورد چنیـــن پیامک تبلیغاتـــی و پیام کهای  از نظر ًمشـــابه وجـــود دارد که معمـــوا متقاضیـــان پنهـــان م یمانـــد. آل قیس  ً در ایـــن بـــاره م یگویـــد: «اینکـــه اصوا چرا باید ایـــن قبیل تبلیغـــات از طریق پیامـــک بـــرای مـــردم فرســـتاده شـــود،  

مســـأله ای اســـت که وزارت بهداشـــت و مخابـــرات باید به آن توجـــه کنند. اما مشاهده م یشود که افراد سودجو خیلی راحت به فرســـتادن چنین پیام کهای تبلیغاتـــی اقـــدام م یکننـــد؛ تبلیغاتی  بـــرای کشـــاندن متقاضی به ًکه صرفـــا مراکز زیبایی اســـت. خیلی ساده است؛ متقاضـــی به مرکـــز مراجعـــه م یکند و تمام توضیحـــات را به او ارائه م یکنند و نمونه را برای آزمایـــش م یگیرند. بعد هم خیلی راحت م یتوانند عنوان کنند که نتیجه آزمایش، موفقی تآمیز نبوده و از رو شهـــای دیگـــری بایـــد اســـتفاده شـــود که یا بیمار قبول م یکنـــد یا نه. در هر صـــورت، متقاضی را بـــه اتاق عمل فرســـتاد هاند و هزینـــه آن را دریافـــت کرد هاند که خودش سود زیادی برایشان بـــه همـــراه دارد. هزینـــه آزمایـــش هـــا هم هســـت که به هرحال باید از ســـوی متقاضی پرداخت شود و در نهایت هم هیچ کمکی به او نم یشود. البته در حال حاضـــر تحقیقاتی در حال انجام اســـت که از ســـلو لهای بنیادی خود فرد برای ترمیم پیاز موی او استفاده شود که هنوز در مرحله تحقیقات است.» همه دوســـت دارنـــد زیباتـــر به نظر برســـند. مـــو فاکتـــور مهمـــی در زیبایی محسوب م یشـــود. م یگویند، سامتی تاجی اســـت بر سر افراد ســـالم که فقط آنها که بیمارنـــد م یتوانند آن را ببینند. مـــو هـــم بـــرای بعضـــی از کم موهـــا یا ب یموها همین حکم را دارد. چنـــد ســـال پیـــش بـــود کـــه شـــبکه تلویزیونی دویچه وله آلمان خبری را به نقل از محققان اعام کرد که مورد توجه قرار گرفت. بـــر اســـاس نتایج بـــه دســـت آمده  

از تحقیقـــات پژوهشـــگران، اعام شـــد افرادی که دچار طاســـی ســـر م یشوند، آن را به چشـــم یک مشـــکل م ینگرند. پژوه شهـــای صورت گرفتـــه همچنین نشـــان داد که برخی موی پر پشت سر را نشانه کمال جسمی م یدانند و موی سر تأثیر بسزایی بر نوع نگاه دیگران به فرد دارد. همچنین مشخص شد مردانی که توجه ویژ های به موی ســـر خـــود دارند، موی ســـر را نشـــان دهنده جـــوان بودن خود م یدانند و ریختن موی سر مردان م یتواند با مشـــکات روانی آنان همراه شود.انتشـــار این خبـــر و اخبار مشـــابه، بســـیاری از مردان را در سراسر جهان به فکر انداخت تا چار های برای ســـر کم مو یا ب یموی خود بیندیشـــند. به نظر شما ســـود نشـــر چنین اخباری به جیب چه کسانی م یرود؟ حاا درمان طاســـی ســـر در سراســـر جهـــان به صنعتی چنـــد میلیون داری تبدیل شده است. حتی کشورهایی نظیر ترکیه، بـــه عنوان مقاصـــدی ارزان برای گردشـــگری کاشـــت مو مطرح شدند تا عواید ســـاانه این کشـــورها را از صنعت گردشـــگری دوچندان کنند. ایران هم از قافله عقب نمانـــده. گرچه آمار دقیقی از تعداد عم لهای کاشـــت مو در کشور وجود ندارد اما شـــواهد نشـــان م یدهد که هر روز افراد بیشتری متقاضی کاشت مو م یشـــوند بـــا این تفاوت کـــه ما خود مشـــتری کاشـــت مو شـــد هایم نه اینکه تبدیل به مقصد گردشـــگری کاشت مو شـــده باشـــیم. واقعیت این است آنقدر که مـــا نگران موهـــای خود هســـتیم به دندا نهایمان فکر نم یکنیم. ما دوست داریم هرگز تاج پریشـــان شکن شکن از سرمان نیفتد.

 

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%